“Pro-life worldwide association”
Међународна асоцијација организација за живот

Савез за живот је формиран на други дан Благовести 8. априла 2016. године и од тада окупља удружења и појединце посвећене заштити људског живота од тренутка зачећа, смањењу броја абортуса, очувању породичних вредности, поправљању негативног природног прираштаја, итд.

Сарадња чланица савеза са сродним организацијама у свету је почела раније. Искуства сарадње са удружењима из Русије, Румуније, Шпаније, Ирске, Аргентине, Белорусије, и учешће на међународним конференцијама у Москви и Будимпешти и друге околности су довеле до потребе да се формира међународна (светска) асоцијација организација које се баве сличним активностима – “Pro-life worldwide association”.

Иницијатива је покренута у Београду децембра 2018. године. Многи проблеми удружења за живот (против абортуса, pro-life) су слични или исти, стога бољом сарадњом можемо много више постићи. Pro-life покрет није у свим земљама подједанако развијен: у некима постоји деценијама и врло је снажан и утицајан, у другима се тек формира и потребна му је свеобухватна подршка; pro-life покрети у неким земљама успевају да мобилишу стотине хиљада људи (или чак преко три милиона у Аргентини ове године) на маршеве за живот и сличне манифестације; одређене земље имају изванредне дизајнере, друге одличну комуникацију са чланством, треће добру сарадњу са медијима; неке су оствариле добру кооперацију и разумевање са државним органима, друге наилазе на неразумевање у овој активности, итд.

Верујемо да ће умрежавање организација, лекара, правника, јавних личности, ентузијаста, волонтера, итд из разних земаља и континената донети добро и напредак свима и целом свету: мање абортуса, јаче породице, више радости и живота, више путовања и дружења, бољи и лепши свет.

Радојко Љубичић, мастер политикологије, координатор Савеза за живот у Србији
24.12.2018.

“Pro-life worldwide association”
International Association of Pro-Life Organizations

The Alliance for Life was formed on the second day of the Annunciation Day on April 8, 2016, and since then it has gathered associations and individuals dedicated to protecting human life from the moment of conception, reducing the number of abortions, preserving family values, correcting negative demographic growth, etc.

The cooperation of members with related (similar) organizations in the world began earlier. Experiences of cooperation with associations from Russia, Romania, Spain, Ireland, Argentina, Belarus, and participation in international conferences in Moscow and Budapest and other circumstances have led to the need to form an international (world) association of organizations that deal with similar activities: “Pro-life world association”.

The initiative was launched in Belgrade in December 2018. The main problems of the associations for life (against abortion, pro-life) are similar or the same around the world, therefore, with better cooperation we can achieve much more. Pro-life movement is not equally developed in all countries: in some it exists for decades and is very strong and influential, in others it is only recently formed and requires comprehensive support; pro-life movements in some countries are able to mobilize hundreds of thousands of people (or even over three million in Argentina this year) to march for life and similar manifestations; some countries have outstanding designers, other excellent communication with membership, third good cooperation with the media; some have achieved good cooperation and understanding with state authorities, others find misunderstanding in this activity, etc.

We believe that networking of organizations, doctors, lawyers, public figures, enthusiasts, volunteers, etc. from various countries and continents will bring good and progress to everyone and the whole world: less abortion, stronger families, more joy and life, more travel and socializing, better and more beautiful world.

Radojko Ljubichich, Master of Political Science, Coordinator of the Association for Life in Serbia
24.12.2018.

 


 

Международная ассоциация организаций за жизнь

Союз за жизнь был образован во второй день Благовещения 8 апреля 2016 года, и с тех пор он объединяет ассоциации и отдельных лиц, посвященных защите человеческой жизни с момента зачатия, сокращению числа абортов, сохранению семейных ценностей, исправлению негативного естественного роста и т. д.

Сотрудничество членов союза с похожим организациями мира началось ранее. Опыт сотрудничества с ассоциациями из России, Румынии, Испании, Ирландии, Аргентины, Беларуси, участия в международных конференциях в Москве и Будапеште и других обстоятельствах привел к необходимости создания международной (всемирной) ассоциации организаций, занимающихся аналогичной деятельностью – „Международная ассоциация организаций за жизнь“ (Pro-life worldwide association).

Инициатива была запущена в Белграде в декабре 2018 года. Многие проблемы организаций за жизнь (против абортов, pro-life) похожи или одинаковы, поэтому мы можем достичь гораздо большего, с сотрудничеством. Движение за жизнь не одинаково развито во всех странах: в одних есть десятилетия, оно очень сильное и влиятельное, в других оно только формируется и требует всесторонней поддержки; движение за жизнь в некоторых странах способно мобилизовать сотни тысяч людей (или даже более трех миллионов в Аргентине в этом году) на марш за жизнь и подобные проявления; в некоторых странах есть выдающиеся дизайнеры, другие – отличное общение с членами, третье – хорошее сотрудничество со СМИ; некоторые добились хорошего сотрудничества и взаимопонимания с государственными органами, другие находят недопонимание в этой деятельности и т. д.

Мы верим, что объединение организаций, врачей, юристов, общественных деятелей, энтузиастов, добровольцев и т. д. из разных стран и континентов принесет добро и прогресс всем и всему миру: меньше абортов, крепкие семьи, больше радости и жизни, больше путешествий и общения, лучший и красивый мир.

Радойко Любичич, мастер политических наук, координатор Ассоциации за жизнь в Сербии
24. декабря 2018.

 


 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES PRO- VIDA

La Alianza por la Vida se formó el segundo día del Dia de la Anunciación el 8 de Abril de 2016, y desde entonces ha reunido a asociaciones e individuos dedicados a proteger la vida humana desde el momento de la concepción, reduciendo el número de abortos y preservando los valores familiares, corrigiendo el crecimiento demográfico negativo, etc.

La cooperación de los miembros con organizaciones relacionadas (similares) en el mundo comenzó antes. Las experiencias de cooperación con asociaciones de Rusia, Rumanía, España, Irlanda, Argentina, Bielorrusia y la participación en Conferencias internacionales en Moscú, Budapest y otras circunstancias han llevado a la necesidad de formar una asociación internacional ( mundial) de organizaciones que se ocupan de actividades similares “ Asociación Mundial Pro- Vida”

La iniciativa se lanzó en Belgrado en diciembre de 2018. Los principales problemas de las asociaciones para la vida ( contra el aborto, pro-vida) son similares o iguales en todo el mundo, por lo tanto con una mejor cooperación podemos lograr mucho más. El movimiento pro- vida no esta igualmente desarrollado en todos los países; en algunos existe desde hace décadas y es muy fuerte e influyente, en otros, sólo se a formado recientemente y requiere un apoyo integral; los movimientos pro- vida en algunos países pueden movilizar a cientos de miles de personas ( o incluso más de tres millones en Argentina este año) para marchar por la vida y manifestaciones similares; algunos países tienen diseñadores sobresalientes, otros comunicación excelente con membresía, buena cooperación con los medios y entendimiento con las autoridades estatales, otros encuentran malentendidos en esta actividad, etc.

Creemos que la creación de redes de organizaciones, medios, abogados, figuras públicas, entusiastas, voluntarios, etc, de varios países y continentes traerá buenos resultados a todos y al mundo entero: menos aborto, familias más fuertes, mas alegría y vida, mas viajes. Y socializando, un mundo mejor y más bello.

Radojko Ljubichic. Master en Ciencias Políticas. Coordinador de la Asociación para en Serbia 24.12.2018.

 


 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS POUR LA VIE

Alliance pour la vie s’est formée le deuxième jour de l’Annonciation, le 8 Avril 2016. Depuis lors, elle rassemble des individus et des associations voués à la protection de la vie humaine, à partir du moment de la conception, et est consacrée à la réduction du nombre d’avortements, à la préservation des valeurs familiales, à la correction de la croissance naturelle négative, etc.

La coopération des membres des alliances avec des organisations apparentées a commencé dans le monde encore plus tôt. L’expérience dans des conférences avec les organisations russes, roumaines, espagnoles, irlandaises, argentines, biélorusses, russes, russes et internationales, ainsi que d’autres circonstances, ont conduit à la nécessité de constituer une association (mondiale) internationale d’organisations se consacrant à des activités similaires: PRO LIFE WORLDWIDE ORGANIZATION .

L’initiative a été lancée à Belgrade en décembre 2018. Nombreux problèmes de diverses associations pour la vie sont similaires ou identiques contre avortements pour life. Par conséquent, nous pouvons obtenir plus en améliorant notre coopération. Le mouvement PRO VIE n’est pas développé de manière égale dans tous les pays: quelque part il existe depuis des décennies et est très puissant et influent. Dans d’autres pays, il est seulement en train de se former et nécessite un soutien complet. Les mouvements PRO-VIE peuvent mobiliser des centaines de milliers de personnes dans certains pays (en Argentine, même plus de trois millions de personnes cette année) en marche pour la vie et des manifestations similaires… Certains pays ont des designers exceptionnels, d’autres une excellente communication avec les membres, ou une bonne coopération avec les médias. Certains pays coopèrent et s’entendent bien avec les autorités de l’état, tandis que d’autres sont confrontés à une incompréhension dans leurs activités.

Nous pensons que la réseau d’organisations, de médecins, d’avocats, de personnes publiques, d’enthousiastes, de volontaires de différents pays et continents apportera de la prospérité au monde entier: moins d’avortements, plus de familles, plus de joie et de vie, plus de voyages et d’amis, un monde mieux et plus magnifique.

Radojko Ljubičić,
Maître de la sience politique,
Coordinateur de l’alliance Pour la vie en Serbe